Мікродобриво на посівах ячменю ярого

Олександр ЧУВУРІН, доктор хім. наук, канд. фарм. наук, МНВА «Наномікс», Володимир КАБАЧНИЙ, доктор фарм. наук, Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, канд. с.-г. наук, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України

Вирощування ячменю ярого передбачає використання його зерна переважно на кормові цілі та як сировини для харчової промисловості. В Україні успішно розвивається пивоварна промисловість. В останні роки значно збільшилась потреба у забезпеченні пивоварних заводів високоякісною сировиною та підвищилися вимоги до якісних показників зерна ячменю, які повинні відповідати міжнародним стандартам.

На сьогодні в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України створено нові сорти ячменю ярого пивоварного напряму, які здатні давати високі та сталі врожаї пивоварного зерна. Основним резервом нарощування виробництва якісного зерна ячменю, поряд зі створенням високоврожайних і високоякісних пивоварних сортів, є вдосконалення технології вирощування сучасних сортів, які мають добрий потенціал урожайності.

Повторність дослідів -- триразова, облікова площа становить 25 м2. Посів ячменю ярого проводили сівалкою СН-16. Збирання урожаю відбувалося поділяночно комбайном «Сампо 130» з наступним зважуванням та перерахунком на стандартну вологість і 100% чистоту.

Ґрунт -- глибокий слабовилугуваний чорнозем із зернистою структурою, який характеризується такими агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) -- 5,8%; рН -- 5,8; гідролітична кислотність сягає 3,29 мг/екв. на 100 г ґрунту. Запаси поживних речовин на контролі без добрив: азот -- 132 мг/кг, фосфор -- 104 мг/кг, калій -- 128 мг/кг; на фоні із застосуванням мінеральних добрив (N30Р30К30): азот -- 140 мг/кг, фосфор -- 177 мг/кг, калій -- 172 мг/кг ґрунту.

Виняткова важливість підгодівлі рослин мікроелементами, яких недостатньо у ґрунті, на сьогодні ні у кого не викликає сумніву. Мікроелементи подібно до вітамінів забезпечують найголовніші обмінні процеси організму. Без них не можливий фотосинтез, не відбувається утворення цукристих і білкових речовин у клітині, не «працюють» ферменти та зупиняються окислювальні процеси. Без них неможливе життя.

На фоні високих доз мінеральних добрив та їх тривалому використанні починає відчуватися нестача мікроелементів. Особливо часто така ситуація складається на бідних елементами живлення піщаних та супіщаних грунтах, при зрошенні та на торфовищах.

У живих організмах мікроелементи входять до складу ферментів, гормонів, вітамінів та інших життєво важливих сполук. Вважають, що в таких сполуках беруть участь близько 30 мікроелементів. Ферменти -- це каталізатори біологічного походження, які прискорюють біохімічні реакції. Їхня активність регулюється мікроелементами, хоча відомі випадки, коли активація ферментів можлива й мікроелементами.

Експериментально доведено, що мікроелементи необхідні для багатьох найважливіших біохімічних процесів, брак елементів сповільнює ці процеси і навіть зупиняє їх. Для білкового, вуглеводного та жирового обміну речовин необхідні Mo, Fe, V, Co, W, B, Mn, Zn; у синтезі білків беруть участь Mg, Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Cr; у дихані -- Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co. Тому мікроелементи знайшли широке практичне застосування як мікродобрива для польових культур, підгодівлі у тваринництві, птахівництві, рибництві.

На сьогодні на ринку України з’явився препарат нового покоління -- рідке мікродобриво «Наномікс»,що є водорозчинним комплексом органічно зв'язаних хелатованих мікроелементів Fe, Mn, Zn, Cu, Co, В, Мо, (Mg, S) з добавкою природних «енергетичних» кислот (янтарної, яблучної, винної та лимонної) і їх біологічно активних похідних (сукцинатів, малатів, тартратів і цитратів). Композиції для передпосівної обробки насіння посилені гетероауксинами.

Для зниження токсичності вхідних мікроелементів і підвищення їх біологічної доступності в мікродобриві «Наномікс» використані широко вживані в медицині хелатуючі антидоти. У їх числі Трилон Б або ЕДТА (етілендіамінтетраоцетова кислота), ОЕДФ (гідроксіетілідендіфосфонова кислота), ЕДДЯ (этілендіаміндіянтарна кислота), а також природні дікарбонові і трикарбонові кислоти.

Багатий спектр використаних комплексоутворювачів підвищує хімічну стійкість і рухливість хелатованих мікроелементів «Наноміксу» в середовищах із широким діапазоном рН. Мікроелементи залізо Fe, марганець Mn, цинк Zn, мідь Cu, кобальт Co знаходяться в органічно зв'язаній хелатній формі. Амфотерні елементи молібден Мо і бор В хелатовані ОЕДФ. Мезофільні магній Mg та сірка S присутні у формі хелатів ЕДДЯ, сукцинатів, малатів, тартратів і цитратів.

Швидкість проникнення хелатованих мікроелементів через епідерміс і кутикулярний шар рослин зростає до 12-15 разів. Це дозволяє ефективно використовувати цей препарат для позакореневої підгодівлі вегетуючих рослин і багатократно знизити його робочу концентрацію.

Похідні янтарної (бурштинової), оксіянтарної (яблучної і винної), щавлевої і лимонної кислот беруть участь у найважливіших окислювальних циклах перетворення речовин в організмі (Кребса, Робертса і Барро), виконуючи на різних стадіях функцію активаторів енергетичних процесів, сприяючи накопиченню у клітках АТФ (аденозінтрифосфату) і посиленню постачання кисню. Вони підвищують живучість рослин і пристосовність до несприятливих умов.

Ці цінні природні полікислоти в препараті «Наномікс» виконують функцію комплексоутворювачів, покриваючи мікроелементи фіксованим органічним шаром, полегшуючи їх просування у рослинних тканинах.

Гетероауксин для протрави насіння у вигляді β-індолілоцетової та β-індолілмасляної кислот сприяє прискореному утворенню коріння.

Препарат «Наномікс» адаптований до застосування на різних культурах з урахуванням їх потреби в мікроелементах.

Іноді цей взаємозв'язок дає у результаті цілу гаму симптомів недостачі. А там, де є дефіцит одного елемента, до ослабленої рослини відразу «чіпляється» цілий «букет» захворювань. Повірте, застосування добрив (через ґрунтову або листову підгодівлю) не звільняє від необхідності використання засобів захисту рослин.

У 2009 та 2010 роках у лабораторії рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України проводили випробування рідкого мікродобрива «Наномікс-зернові» на посівах ячменю ярого сорту Парнас:

У 2009 році початок весни був досить вологим та теплим. Так, кількість опадів у березні була більшою від норми на 52,1 мм, або на 184%, а середньодобова температура повітря на 2оС вище норми (1,7оС проти -0,3оС). Проте квітень і травень можна охарактеризувати як прохолодні з недостатнім зволоженням. Так, середньодобова температура була меншою за норму на 0,9 і 1,5оС, а сума опадів -- на 32,3 і 2,6 мм, або на 91 і 6% відповідно до місяців.

Найбільш посушливі умови влітку відмічено у червні. Загалом весняно-літній (березень-перша декада липня) період вегетації можна охарактеризувати як посушливий, кількість опадів на 32 і 14% відповідно менша за норму, середньодобова температура повітря -- більша за норму на 1,6 і 0,1оС відповідно.

Початок весни минулого року був недостатньо вологим, проте теплим. Травень можна вважати теплим за температурою повітря та перезволоженим. Основна кількість опадів у травні випала в другій декаді (40 мм).

Посушливі умови влітку спостерігалися у всіх літніх місяцях.

Весняно-літній (березень-перша декада липня) період вегетації був посушливим, кількість опадів -- на 9,8% менша за норму. Середньодобова температура повітря зафіксована більша за норму на 2,0оС.

Дослід закладено на двох фонах мінерального живлення: контроль (без добрив) та N60P60K60 у вигляді 400 кг нітроамофоски під основний обробіток грунту. Ефективність від застосування мікродобрива «Наномікс-зернові» відмічена на обох фонах мінерального живлення.

Застосування цього препарату одноразово у фазі початку трубкування (2 л/га) дозволило додатково отримати 0,28 т/га на контролі і 0,16 т/га у разі використання мінеральних добрив.

При подвійному застосуванні препарату (2 л/га у трубкуванні + 2 л/га у фазі колосіння) спостерігалася більша прибавка урожайності на удобреному фоні -- 0,46 т/га. У контрольному варіанті показник становив 0,45 т/га.

Урожайність ячменю ярого, т/га, середнє за 2009-2010 роки

Варіант обробки Контроль N60P60K60 + доконтролю
Контроль 2,81 3,5 0,69
Трубкування (2 л/га) 3,09 3,66 0,58
+ до контролю 0,28 0,16  
Трубкування + колосіння (2+2 л/га) 3,26 3,96 0,70
+ до контролю 0,45 0,46  

Крім проведення дослідів на полях лабораторії рослинництва та сортовивчення, ефективність препарату «Наномікс-зернові» вивчалася і у ДПДГ «Комсомолець» Лозівського району Харківської області.

Як і в попередніх дослідженнях, ефективність препарату відмічена за всіх варіантів використання. Так, на контрольному фоні (без добрив) лише за обробки насіння прибавка урожайності сорту Аспект становила 0,3 т/га, сорту Парнас -- 0,34 т/га. При додатковому застосуванні препарату у фазі трубкування -- 0,47 та 0,56 т/га, а за подвійного обприскування -- прибавка урожайності зросла до 0,73 та 0,64 т/га відповідно сортів.

Ефективність застосування препарату «Наномікс-зернові» на посівах ячменю ярого, сорт Аспект, попередник горох на зерно, площа 99 га, 2009 рік

При використанні на посівах ячменю ярого 10 кг/га карбаміду зростає також ефективність застосування «Наномікс-зернові». Так, при обробці насіння урожайність збільшувалася на 0,36 т/га у сорту Аспект і 0,44 т/га у сорту Парнас; при обробці посівів у фазі трубкування -- на 0,57 і 0,63 т/га, а при подвійному обробітку посівів та обробці насіння підвищення урожайності сягало 0,74 т/га у сорту Аспект та 0,81 т/га у сорту Парнас.

Ефективність застосування препарату «Наномікс-зернові» на посівах ячменю ярого, сорт Парнас, попередник буряки цукрові, площа 23 га, 2009 рік

Таким чином, застосування препарату «Наномікс-зернові» на посівах ячменю ярого є виправданим як із виробничої (агрономічної), так і з економічної точок зору. Використання його дозволяє підвищити урожайність ячменю ярого і збільшити економічну ефективність вирощування культури. Крім того, його можна застосовувати в бакових сумішах із засобами захисту рослин.

 

Опубліковано в журналі
«Агробізнес сьогодні»

№9(208) травень 2011